Millenniumdoelen:
Op de uitnodiging staat: 20 jaar hulp die ertoe doet.
Ik wil u in mijn verhaal meenemen naar de resultaten van EOF de afgelopen 20 jaar tegen de achtergrond van de millenniumdoelstellingen, die vanmiddag eveneens een rode draad vormen bij de themastands.
In september 2010 werd in New York vastgesteld dat de 8 millenniumdoelen in 2015 waarschijnlijk niet worden gehaald.


Volgens de experts ligt de voortgang bij geen van de doelen op schema. Een van de redenen is de huidige economische crisis, waardoor overheden minder geld uitgeven aan ontwikkelingshulp. En vooral dan geldt hetgeen eveneens op de uitnodiging is vermeld: ‘Juist het kleine moet je zien’!

Millenniumdoel 1:
In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen.
Het deel van de wereldbevolking dat in armoede leeft, is de afgelopen jaren fors afgenomen. Maar door de economische crisis zal het aantal extreme armen dit jaar naar verwachting met 55 tot 90 miljoen mensen stijgen….

Bijdrage van EOF hierin:
Bij de microkredieten van EOF zijn 29 vrouwengroepen betrokken; in totaal hebben 199 vrouwen € 50 aan microkrediet ontvangen. Dit geld is door de vrouwen o.a. gebruikt om manden te weven en te verkopen, of te handelen in eieren, snacks, zeep en het lockale bier. Ook via het landbouwproject wordt geprobeerd armoede en honger te bestrijden. “Juist het kleine moet je zien”!

Millenniumdoel 2:
In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school.

Met dit doel is wel aanzienlijke vooruitgang geboekt. De toename van het aantal schoolkinderen zien we overal ter wereld. 75 miljoen kinderen gaan echter nog steeds niet naar school. De helft daarvan heeft zelfs nog nooit een school van binnen gezien.

Bijdrage van EOF hierin:
EOF is begonnen met het thema onderwijs; het verstrekken van schoolgeld aan leerlingen die hierdoor schoolboeken en schooluniformen konden kopen. Daarna kwam het inrichten en renoveren van klaslokalen. Weer later werden nieuwe scholen bebouwd. Zo’n 25 scholen zijn de afgelopen 20 jaar ingericht, gerenoveerd of gebouwd. 1500 leerlingen hebben op deze manier de kans gekregen onderwijs te volgen. Ook is geïnvesteerd in onderwijs voor ‘drop-outs’ en vrouwengroepen zodat ook zij leren lezen en schrijven. Het lopende grote project voor gehandicapten richt zich eveneens, naast gezondheidszorg, op onderwijs. “Juist het kleine moet je zien”!

Millenniumdoel 3:
In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten.
Gelijkheid voor vrouwen en mannen betekent bevordering van gelijke kansen voor vrouwen. Gelijke toegang tot onderwijs, politiek, gezondheidszorg en arbeidsmarkt moet leiden tot een gelijkwaardige maatschappelijke positie. Millenniumdoel 3 behoort helaas nog steeds tot één van de millenniumdoelen waar wereldwijd de minste vooruitgang wordt geboekt.

Bijdrage van EOF hierin:
Een Ghanees spreekwoord luidt: ‘Natuurlijk weet de kip ook wel dat het ochtend wordt, maar ze laat de haan kraaien’, wat betekent dat de vrouw hoort te zwijgen en de man het woord moet voeren.
Er is wel leerplicht voor jongens en meisjes in Ghana, maar nog steeds gaan niet alle leerlingen naar school en zeker de meisjes niet. Die moeten vaak thuis werken. De ongeletterdheid is zo'n 50% en dit is in het noorden van Ghana nog veel hoger.

Van het EOF gezondheidscentrum in Sombo, maken vooral ook vrouwen gebruik die hierdoor toegang hebben tot de eerste vorm van gezondheidszorg. ‘Juist het kleine moet je zien’!

Millenniumdoel 4:
In 2015 is de kindersterfte sterk afgenomen.
De kindersterfte is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. In 2006 stierven voor het eerst minder dan 10 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Dat is nog steeds een schrikbarend hoog getal, maar wel 60% lager dan in 1960. Vaccinaties, beter opgeleide moeders, meer muskietennetten, schoner drinkwater en sanitaire voorzieningen hebben hier een belangrijke rol gespeeld.

Bijdrage van EOF hierin:
Ook in Ghana is de kindersterfte hoog: 76 sterfgevallen per 1000 kinderen onder de vijf jaar. In het noorden van Ghana is dit zelfs het dubbele van het nationale cijfer.

EOF probeert met het gezondheidcentrum in Sombo een bijdrage te leveren aan verminderde kindersterfte door voorlichting, inentingen en uitgifte van medicijnen.
Inmiddels zijn er a zo’n 12 waterpompen geplaatst die zorgen voor schoon drinkwater.  ‘Juist het kleine moet je zien’.

Millenniumdoel 5:
In 2015 sterven minder vrouwen door zwangerschap.
In Sierra Leone sterft nog steeds 1 op de 8 vrouwen in het kraambed. In Nederland zijn dit 6 vrouwen per jaar. Moedersterfte is daarmee een goede graadmeter voor arm en rijk. In de millenniumdoelen is vastgelegd dat moedersterfte in 2015 met driekwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Dat zou 5,5% per jaar moeten zijn. Tot nu toe is de afname slechts 1% per jaar.

Bijdrage van EOF hierin:
In Ghana is de moedersterfte 540 moeders per 100.000 levend geborenen.
In het gezondheidscentrum in Sombo kunnen moeders in alle rust en in een veilige omgeving bevallen. ‘Juist het kleine moet je zien’.

Millenniumdoel 6:
In 2015 is de verspreiding van ziektes als Aids, tuberculose en malaria gestopt.
Tweederde van de mensen besmet met HIV leeft in Sub-Sahara Afrika. De meeste van hen zijn vrouwen. Elke jaar sterven bijna een miljoen mensen aan malaria, grotendeels kinderen. Het gebruik van muskietennetten stijgt snel en dankzij verbeterde preventieprogramma’s is ook het aantal nieuwe HIV-infecties de laatste jaren gedaald.

 

Bijdrage van EOF hierin:
Ook in Ghana komt HIV/Aids voor. De statistieken zijn er nog niet uit, maar men vreest dat het hier de komende tijd ook erg uit de hand kan lopen. De huidige schattingen liggen rond de 5% van de bevolking, nog net onder de grens die de VN voor een "epidemie" heeft gedefinieerd. Men weet dat het er is, maar men doet er nog te weinig aan.
Malaria is ook in Ghana nog een veel voorkomende ziekte. De Ghanese overheid heeft aangekondigd om voor 2015 het aantal ziektegevallen als gevolg van malaria met 75% terug te brengen. Door middel van muskietennetten en juiste medicatie voor de hele bevolking.
Door middel van voorlichting probeert EOF een bijdrage te leveren aan de vermindering van de verspreiding van ziektes als HIV en Malaria. ‘Juist het kleine moet je zien’.
De laatste 2 Millenniumdoelstelling komen vanmiddag minder aan bod: ik wil ze u echter niet onthouden, ook omdat ze aangeven dat er nog ‘veel werk aan de winkel is’!

Millenniumdoel 7:
In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu.
Armoedebestrijding gaat hand in hand met milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de leefomstandigheden en gezondheid van mensen.
Grootste toekomstige tragiek zal zijn dat er een koppeling komt tussen armoede en klimaatverandering. Juist de ontwikkelingslanden die het minst bijgedragen hebben aan de klimaatverandering zullen het hardst getroffen gaan worden door diezelfde klimaatsverandering; nog droger en nog meer woestijn, of juist getroffen worden door overstromingen, land dat onder water zal verdwijnen enz.

Millenniumdoel 8:
In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.
Het achtste millenniumdoel gaat over de manier waarop rijke landen ontwikkelingslanden kunnen helpen met het behalen van de andere millenniumdoelen. Bijvoorbeeld door meer ontwikkelingshulp te geven, schulden te verlichten en door het wegnemen van handelsbarrières. Rijke landen hebben herhaaldelijk beloofd 0,7% van hun BNP uit te geven aan ontwikkelingshulp. Slechts vijf landen, Denemarken, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden, voldoen (en dan zeg ik maar: nog wel) aan deze door de VN gestelde norm….

Ik denk dat we kunnen zeggen dat 20 jaar EOF inderdaad 20 jaar hulp is geweest die ertoe doet! En er is, zo begrijpt u, nog veel te doen en te bereiken.
In die zin wil ik afsluiten met: Op naar minstens de volgende 20 jaar EOF!


Schaijk, 10 oktober 2010
Joop Arts, voorzitter bestuur EOF

Steun ons werk

Steun het werk van EOF Ghana

EOF Erkend Goed Doel

EOF Erkend Goed Doel

1 september 2016